سخن هفته
رمز رسيدن به هدفها، شرطي كردن ذهن است . دست كم روزي دوبار ، هدفهايي را كه نوشته ايد بررسي كنيد     رابينز .  

رزومه دکتر محمد میاندوآبی

 دکترای معادل DBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا )رزومه ای، حرفه ای ، غیرتحصیالتی و بدون تاییدیه وزارت علوم(

 کارشناسی ارشد معادل MBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا )رزومه ای، حرفه ای ، غیرتحصیالتی و بدون تاییدیه وزارت

علوم(

 دارای گواهینامه بینالمللی مدیریت افزایش سود و بهرهوری ازانجمن سود آمریکا و انگلستان

 دارای گواهینامه بین المللی ایجاد سیستم های رشد وتعالی درسازمان از موسسه TODAY TOMORROW ( Graeme

)codrington

 دارای گواهینامه بینالمللی از موسسه FURNESS FRANK( رئیس انجمن سخنرانان حرفهای اروپا(

 عضو انجمن بین المللی مدیران ایرانی

 عضو انجمن مدیریت ایران

 مدیرعامل شرکت مدیریت سود و بهرهوری پایدار


 دکترای معادل DBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا )رزومه ای، حرفه ای ، غیرتحصیالتی و بدون تاییدیه وزارت علوم(

 کارشناسی ارشد معادل MBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا )رزومه ای، حرفه ای ، غیرتحصیالتی و بدون تاییدیه وزارت

علوم(

 دارای گواهینامه بینالمللی مدیریت افزایش سود و بهرهوری ازانجمن سود آمریکا و انگلستان

 دارای گواهینامه بین المللی ایجاد سیستم های رشد وتعالی درسازمان از موسسه TODAY TOMORROW ( Graeme

)codrington

 دارای گواهینامه بینالمللی از موسسه FURNESS FRANK( رئیس انجمن سخنرانان حرفهای اروپا(

 عضو انجمن بین المللی مدیران ایرانی

 عضو انجمن مدیریت ایران

 مدیرعامل شرکت مدیریت سود و بهرهوری پایدار

2

 مدرس دانشگاه و مشاوردرحوزههای مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازاریابی ، مهندسی مجدد

فرایندهای کسب و کار)BPR )و طراحی و راه اندازی کسب و کار

 برخی از مشاورههای انجام شده :

 مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان درتدوین سند چشم انداز اتاق )سال 90)

 مشاور و مدیرمذاکره کننده مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف درپروژه مدیریت برند مجتمع فوالد مبارکه)سال

)89 و 88

 مشاور کمسیون افزایش توان صنعتی و بازرگانی بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در تدوین برنامه ریزی

استراتژیک کمسیون

 مشاوره نمایندگی رسمی موسسه NIIT هندوستان )موسسه سیتکو( در مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

 مشاور کمسیون آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در تدوین سند چشم انداز و

برنامه¬ریزی استراتژیک کمسیون )1390)

 مشاور شرکت بین المللی مک تی ام در طراحی سیستم های مدیریت کیفیت، تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک

شرکت)1390)

 مشاوره وآموزش سیستم های مدیریت کیفیت ، معماری سازمانی )BPR )و تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک در هتل توریستی

پردیس مبارکه اصفهان

 مشاور شرکت سینابخش آریان)پخش مواد غذایی و لبنیات( در بازنگری در معماری سازمان و تدوین برنامه ریزی بازاریابی

)سال 91)

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه موسسه آموزشی ، اصفهان )سال 90)

 مشاور شرکت جویشگر)شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان( درتدوین برنامه ریزی بازاریابی )دیماه 90)

 مشاوره مقطعی در خصوص طراحی الگوهای نوین آموزش در اداره کل آموزش بانک تجارت کشور

 مشاوره مقطعی در خصوص طراحی الگوهای نوین آموزش در اداره کل آموزش بانک رفاه کشور

 مشاور شرکت هلدینگ مهد تجارت میهن در حوزه مهندسی مجدد فرایندها ، طراحی و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک ،

مدیریت منابع انسانی و بازاریابی و فروش

 مشاوره شرکت پیشگامان صنعت فن سپاهان در حوزه مهندسی مجدد فرایندها،برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت منابع

انسانی و بازاریابی و فروش

3

 مشاور شرکت دارکوب )تولیدکننده قطعات ایران خودرو / سایپا(در تدوین نظام مدیریت منابع انسانی )14 وظیفه مدیریت

منابع انسانی(

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید و بسته بندی محصوالت غذایی و شیرینی جات خانگی )تابستان 91)

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید و پخش نرم افزارهای کامپیوتری ، شرکت سبحان رایان اصفهان )پاییز 91)

 مشاور شرکت دامکو )پخش خوراک دام( در حوزه انجام مهندسی مجدد فرایندها ، برنامه ریزی استراتژیک ، طراحی و پیاده

سازی نظام مدیریت منابع انسانی و نظام بازاریابی و فروش – همراه با طراحی و راه اندازی سایت تولید خوراک دام ، اصفهان

)سال 92)

 مشاور شرکت ایمن آب در حوزه انجام مهندسی مجدد فرایندها ، برنامه ریزی استراتژیک ، طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت

منابع انسانی و نظام بازاریابی و فروش )94)

 مشاور شرکت پایاذوب در حوزه انجام مهندسی مجدد فرایندها ، برنامه ریزی استراتژیک ، طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت

منابع انسانی و نظام بازاریابی و فروش

 مشاور در راه اندازی کسب و کار، پروژه تولید و پخش صبحانه بسته بندی شده ، هتل پردیس مبارکه )پاییز 93)

 مشاور شرکت موج بتن در طراحی و پیاده سازی نظام بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و

آموزش حرفه ای آنها

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه موسسه آموزشی و حسابداری ، شرکت مبنا تبریز )سال 93)

 مشاور مجموعه کارخانجات سنگ آرارات و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت )از خرید و سفارشات ، تولید

، بازاریابی و فروش تا مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی(

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ،پروژه ای جامع 10 خدمت بانوان در یک مکان چهارطبقه )پوست و زیبایی، آتلیه عکس ،

مزون ، کیف و کفش ، آشپزی، شیرینی پزی و دسر ، صنایع دستی و ...( تهران )تابستان و پاییز 94)

 مشاور شرکت پویا نگار سپاهان در مهندسی مجدد فرایندهای تولید )کوتاه مدت(

 مشاور شرکت سیمان سپاهان در تدوین نظام پاداش )در مقطع زمانی کوتاه(

 مشاور شرکت برق آرا صنعت ایرانیان در طراحی و تدوین نظام تحول و توسعه شرکت

 مشاور در راه اندازی کسب و کار، صادرات انواع محصوالت ، تبریز )سال 94)

 مشاور در پیشنهاد راه اندازی کسب و کار ، خرید و فروش لوله های فوالدی، شرکت فوالد آراد اصفهان )سال 94)

 مشاور شرکت گلنور در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت )بطور گسترده در تمام ابعاد شرکت(

4

 مشاور شرکت مثلث آتش در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت و طراحی و پیاده سازی نظام

بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و آموزش حرفه ای و طرح توسعه و ...

 مشاور مجموعه موج های آبی فضیلت در ساختار دهی سازمانی ، تدوین نظام مدیریت منابع انسانی ، تدوین نظام مدیریت

مارکتینگ ، گزینش و استخدام ، آموزش و ...

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، کارگاه ساخت و تولید طال و جواهر سفارشی و دست ساز ، اصفهان )سال 94)

 مشاور شرکت بهنواران در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای شرکت و طراحی و پیاده سازی طرح تحول و توسعه و برنامه

ریزی مارکتینگ

 دوره آموزشی مشاوره ای شروع کسب و کارهای کوچک ویژة مددجویانی که وام کسب و کار کمیته امداد را دریافت کرده

بودند . )چند دوره سال 95)

 مشاور شرکت ذوب خاتون آباد )مس منطقه کرمان( در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای سازمان / شروع بهار96)

 مشاوره شرکت مس سرچشمه )بخش تغلیظ( مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی )شروع بهار 96)

 مشاور شرکت مس میدوک )بخش لیچینگ( مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی )شروع بهار 96)

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه بازیافت زباله ، شهربابک کرمان )شروع پاییز 96 و در حال انجام(

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید قطعة خودرو ، شهربابک کرمان )شروع پاییز 96 و در حال انجام(

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه خالقانه در حوزه خدمات دارویی ، اصفهان )شروع پاییز 96 و در حال انجام(

 مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه خالقانه در حوزه حمل و نقل ، کل کشور با مرکزیت اصفهان )شروع پاییز 96 و در حال

انجام(

 مشاوره در راه اندازی کسب و کار ، مرغداری ، شهربابک )شروع مذاکرات پاییز 96)

 

ادامه

دانلود رزومه

برخی از مخاطبان شرکت
سمینارهای برگزار شده

مبانی حقوقی فهرست بهاشرایط عمومی وخصوصی پیمان

نقش متقابل بازاریابی و روابط عمومی درموفقیت س

سمینار سیستمهای مدیریت کاهش هزینه

چالش ها و راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی

ایده ها وپدیده های نوین درحوزه های بازاریابی

راهکارهای برون رفت از رکود بحران برای شرکتها

مهندسی فرهنگ ایمنی با رویکرد تجهیزات حفاظت فر

چالش های بازرگانی و بازاریابی شرکت ها

الگوهای نوین درصنعت بانکداری و مؤسسات مالی اع

الگوهای پیشگیری و راهکارهای پیگیری مطالبات ب

مباحث حقوقی مربوط به مسؤلیتهای ایمنی مهندسان

قراردادهای طرح و ساخت وEPCصنعتی وعمرانی داخلی

راهکارها وچالش های تحول در تیم مدیریت شعب

سرمایه گذاری وتامین مالی پروژه

تکنیک هاو روشهای برنامه ریزی در باز سازی سازم

مدیریت دعاوی برای مدیران کارشناسان ومهندسان

تکنیک توانمند سازی نیروی انسانی

گزینش واستخدام

enetaf

سخنرانی تربیت مدرس

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 689907
  • بازدید امروز : 383
  • بازدید دیروز : 318
  • بازدید این ماه : 6751
  • بازدید ماه قبل : 6925
  • آخرین بازدید : شنبه 5 اسفند 1402 (15:37) ب.ظ