سخن هفته
رمز رسيدن به هدفها، شرطي كردن ذهن است . دست كم روزي دوبار ، هدفهايي را كه نوشته ايد بررسي كنيد     رابينز .  

لیست دوره های آموزشی و مشاوره

عنوان
1 تکنیکهای توانمندسازی سازمانی و افزایش انگیزش نیروی انسانی 
2 نوزده بیماری مدیریت و راه های پیشگیری و درمان فردی و سیستمی آنها
3 فرایندهای چهارده گانه مدیریت منابع انسانی و مدلهای یکپارچه سازی آن در سازمان 
4 راهکارهای کوچک سازی سازمان در دوران رکود ( با رویکرد برنامه ریزی فرایند محور ) 
5 اصول و فنون فکر کردن فعال و تکنیکهای بکارگیری آن در حل مسائل  فردی و تجاری
6 راهکارهای تقویت فرهنگ مشارکت و یکسان سازی نگرشهای اجتماعی کارکنان
7 الگوهای نوین سخنرانی حرفه ای در فرایند مدیریت و رهبری سازمان 
8 روشهای طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه بازاریابی و فروش در کمپانی های ایرانی 
9 اصول و قوانین مدیریت ادراکی و راهکارهای بهره گیری ازآن در انحرافات سازمانی
10 اصول و مفاهیم مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی و تکنیکهای پیاده سازی آن در شرکتهای ایرانی
11 سازمانهای وظیفه محور و سازمانهای فرایند محور ، چالشها و راهکارها
12 سیستم های مدیریت محدودیت (TOC) ، کاربرد و مزایای وسیع آن
13 چالش های تئوری بومی مدیریت درایران و راهکارهای آنها
14 تکنیکهای ایجاد چرخه موفق حیات شرکتهای کوچک و متوسط و راهکارهای تثبیت سازی آنها
15 تکنیکهای ایجاد سیستم های افزایش سود و بهره وری در شرکتهای ایرانی
16 تکنیکها و روشهای هدفگذاری و آینده پژوهی علمی و نقش آن در موفقیت شرکتها
17 اصول تفکر، برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک در سازمان
18 چالشهای هشتگانه تحول و راهکارهای حل آنها در شرکتهای ایرانی
19 اصول و فنون مذاکره حرفه ای و اداره جلسات
20 چالشها و راهکارهای مدیریت استرس در کار و زندگی
21 تکنیکها و روشهای مدیریت تغییر با رویکرد تکنیکهای فردی کارکنان و مدیران
22 تکنیکهای برنامه ریزی موفقیت و راهکارهای بکارگیری آنها در موفقیت های فردی
23 روشهای ایجاد خلاقیت در فرد و سازمان و شیوه های تبدیل آن به نوآوری در شرکتهای دانش محور
24 روشهای حل مسئله وتکنیکهای بکارگیری آنها در مسائل فردی و سازمانی
25 هوش هیجانی و راهکارهای بکارگیری آن در فرایندهای مدیریت 
26 مدیریت تضاد و تعارض و جایگاه آن در سازمانهای امروزی
27 مهارتهای رهبری و هدایت در سازمانهای متعالی
28 اصول و فنون اثربخشی کارگروهی و تیمهای کاری و نقش آن در رشد شرکتها
29 چالشها و راهکارهای مدیریت آموزشهای کاربردی در شرکتها و سازمانهای ایرانی
30 اقتصاد مقاومتی و اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی   
31 تکنیکهای ایجاد و افزایش انگیزش نیروی انسانی و مدل های پیاده سازی آن در شرکتهای ایرانی
32 استراتژیهای پاداش در مدیریت ، اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
33 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی 
34 تعهد و مسئولیت و ابعاد اثرگذار آن در بهره وری سازمانی
35 اصول و فنون مدیریت موثر زمان و راهکارهای پیاده سازی آنها
36 تکنیکهای برقراری ارتباط موثر و نقش آن در موفقیت های فردی و سازمانی
37 نقش متعامل مدیران صف و ستاد در مدیریت منابع انسانی سازمان
38 نقش نیروی انسانیِ فرایند محور در موفقیت سازمان
39 بوم مدل کسب و کار و نقش آن در تعالی و موفقیت کسب و کارها
40 تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار و ابعاد اثربخشی آن در کسب و کارها
41 اصول و مفاهیم شخصیت شناسی و ابعاد کاربردی آن در مدیریت و سرپرستی
42 تکنیکهای ایجاد و تقویت باور در فرد و سازمان
43 چالشها و راهکارهای موفقیت در دوران رکود و تکنیکهای فرصت سازی درآن
44 مدیریت دانش و نقش آن در موفقیت شرکتهای پیشرو
45 ارزیابی عملکرد و نقش آن در تعالی شرکت ها
46 تکنیک های یکسان سازی نگرش های کارکنان تازه استخدام با فرهنگ و تعالی سازمانی
48 تفكر سيستمي و آثار و نتایج استقرار آن در سازمان ( تفکر سیستمی و مدیریت مشارکتِ افقی در سازمان)
49 اصول و مفاهیم روانشناسی مشتری و تکنیک های برقراری ارتباط موثر
51 وظایف اجتماعی مدیران در برابر کارکنان و خانواده هایشان و تکنیک های همه گیر کردن آنها در سازمان
53 استراتژی وظیفه ای و نقش آن در موفقیت سازمانهای امروزی
54 بازاریابی و فروش ، اصول و مفاهیم تا مدیریت و برنامه ریزی
55 اصول کنترل، نظارت، ارزیابی و ارزشیابی و نقش آنها در موفقیت مدیران و  کیفیت و کمیت فرایندهای سازمانی
56 مهارت تفکر نقادانه و تکنیک های بکارگیری آن در فرایندهای مدیریت
57 شوک آینده ، جابجایی در قدرت

 برخی از مخاطبان شرکت
سمینارهای برگزار شده

مبانی حقوقی فهرست بهاشرایط عمومی وخصوصی پیمان

نقش متقابل بازاریابی و روابط عمومی درموفقیت س

سمینار سیستمهای مدیریت کاهش هزینه

چالش ها و راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی

ایده ها وپدیده های نوین درحوزه های بازاریابی

راهکارهای برون رفت از رکود بحران برای شرکتها

مهندسی فرهنگ ایمنی با رویکرد تجهیزات حفاظت فر

چالش های بازرگانی و بازاریابی شرکت ها

الگوهای نوین درصنعت بانکداری و مؤسسات مالی اع

الگوهای پیشگیری و راهکارهای پیگیری مطالبات ب

مباحث حقوقی مربوط به مسؤلیتهای ایمنی مهندسان

قراردادهای طرح و ساخت وEPCصنعتی وعمرانی داخلی

راهکارها وچالش های تحول در تیم مدیریت شعب

سرمایه گذاری وتامین مالی پروژه

تکنیک هاو روشهای برنامه ریزی در باز سازی سازم

مدیریت دعاوی برای مدیران کارشناسان ومهندسان

تکنیک توانمند سازی نیروی انسانی

گزینش واستخدام

enetaf

سخنرانی تربیت مدرس

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 689963
  • بازدید امروز : 439
  • بازدید دیروز : 318
  • بازدید این ماه : 6807
  • بازدید ماه قبل : 6925
  • آخرین بازدید : شنبه 5 اسفند 1402 (17:13) ب.ظ